Privatlivspolitik for patienter

Behandling af oplysninger
I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler
og behandler ørenæsehalslægen en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Frederiksberg Øre-næse-halsklinik behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger
Frederiksberg Øre-næse-halsklinik indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
• Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse
Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):
• Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar
mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

Formål
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
• Udarbejdelse af lægeerklæringer
• Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
• Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
• Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
• Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
• Afregningsformål
• Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning,
databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
o Dokumentationspligt
o Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen
o Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger,
herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer
og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning
af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer
og elektroniske kommunikationssystemer
o Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer
og myndigheder
o Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
o Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
o Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du
er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os
personoplysningerne vil være, at jvi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle
tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder
I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse,
henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende
oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
• Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn
til et aktuelt behandlingsforløb
• Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske
Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale
myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil
ifølge gældende lovgivning.
• Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
• Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen
er sendt.
• Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
• Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives
oplysninger til de regionale afregningskontorer
• Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen
via receptserveren
• Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
• Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse
tilfælde det henvisende sygehus
• I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
• Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige
personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),
mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
• Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige
patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens
kap. 9.
• Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives
efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
• Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens
vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven.

• Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og
sundhedsloven.
• Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt
kap. 3.
• Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens
§§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser
m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
• Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes
til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens
kap. 9.
• Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke,
jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
• Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke
efter reglerne i sundhedslovens § 43.
• Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende,
afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter
reglerne i sundhedslovens § 45.
Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke,
har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke
behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer
dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine/vores databehandlere er p.t.
• Win PLC

Opbevaringsperiode
Jeg/vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

De kan frabede Dem,  at vi indhenter oplysninger om Dem andre steder i sundhedsvæsnet og at vi videregiver dem.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 38878498.
Adresseoplysninger på klinikken:
Frederiksberg Øre-næse-halsklinik
Falkoner Allé 15, 1. tv.
2000 Frederiksberg
Danmark
Dato: 28/2-18

Opdateret d. 4/7-19