Kvalitet

I november 2015 blev denne klinik akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Alle krav var opfyldt uden behov for justering. Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet og formålet er at

– sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
– skabe bedre og mere sammenhængede patientforløb
– forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet